maandag 14 augustus 2017

Hoe de Gemeenteraad van Den Haag de tarieven voor de Antiekmarkt en Boekenmarkt Den Haag heeft goedgekeurd

Retributie, Gebruiksrecht, Verdeelsleutel en Methodiek


Er is dus een onderzoek geweest en daarover is verslag gedaan.

Na lezing van dat verslag is mijn conclusie:

de gemeenteraad heeft het voorstel betreffende de verhoging en vaststelling van de markttarieven in Den Haag aangenomen zonder een integraal overzicht van alle kosten, zonder een schriftelijke onderbouwing van het marktgeld, zonder bepaalde toelichtende teksten, zonder toelichting hoe die nieuwe methodiek van berekening is (t.o.v. de oude berekening), zonder wetenschap wat nou die verdeelsleutel is, zonder te weten dat de Marktkamer en vergunninghouders van de Antiek- en Boekenmarkt slechts met 1 zin zijn geinformeerd, zonder te weten dat deze vergunninghouders nooit een toelichting, laat staan opbouw, laat staan inzicht, hebben gehad in de verhoging van hun marktgeld. 

Onderaan vind je een link naar het volledig verslag.
Een paar dingen die mij daarin opvielen:


(.....) deze verhoging mede wordt veroorzaakt door de mate van kostendekkendheid en
de nieuwe methodiek van berekening.

Directe kosten kunnen worden verhaald. Daaronder vallen:  Personeelskosten;  Huisvestingskosten;  Specifieke automatiseringskosten;  Materiele kosten;  Overhead (ondersteuning en management);  Belasting op de toegevoegde waarde (BTW). 

Indirecte kosten mogen niet worden verhaald, bijvoorbeeld:  Beleidsvoorbereiding en algemene inspraakprocedures; Handhaving, toezicht en controle ( behoudens eerste controle);  Bezwaar en beroepsprocedures. Deze indirecte kosten dienen volgens de wetgever namelijk meer het algemene belang dan het individuele belang en mogen daarom niet in de tarieven worden verwerkt

De toerekenbare kosten worden, waar dit mogelijk is, direct toegerekend aan een bepaalde markt. De kosten die niet expliciet toe te rekenen zijn aan een markt, zijn verdeeld over de markten op basis van het aandeel in het totaal oppervlakte marktterrein en aantal marktdagen per week en voor de Antiekmarkt op voor het aantal weken per jaar

Lasten welke niet direct toegewezen kunnen worden aan een specifieke markt worden via een verdeelsleutel aan de verschillende markten toegerekend

Tijdens de verbouwing en vanaf de opening van de Haagse Markt (eind 2015) is er veel veranderd in de organisatie. Zo draagt de gemeente nu de verantwoordelijkheid voor de exploitatie, inning van huur, marktgelden en nutsgelden  waar dit voorheen de firma Post was of Hitzert ETB deed. Zowel voor als na de vernieuwing van de Haagse Markt werden deze kosten door de ondernemers gedragen

Kostendekkendheid: De kaders en vereisten voor wat onder kostendekkend wordt verstaan, staan in de artikelen 228a en 229b van de gemeentewet7 . Door dit vereiste mogen de opbrengsten hooguit kostendekkend zijn. In de praktijk spreekt men dan ook wel van kostendekkende tarieven. Als de opbrengsten minder dan kostendekkend zijn, zullen de lasten uit andere inkomsten worden betaald. Bijvoorbeeld uit de algemene middelen


Communicatie naar de gemeenteraad Den Haag heeft op diverse momenten plaatsgevonden, maar een integraal overzicht van alle kosten ontbreekt. Communicatie naar marktondernemers heeft via diverse kanalen op diverse momenten voor, tijdens en na de vernieuwing van de Haagse Markt plaatsgevonden, maar uit interviews blijkt dat de informatie niet als voldoende duidelijk en transparant is ervaren. Er is geen integraal overzicht verstuurd naar de gemeenteraad met alle voor de marktondernemer relevante kosten, waardoor wellicht een versnipperd beeld is ontstaan. De onderbouwing van het marktgeld en een overzicht welke kosten toegerekend worden aan het marktgeld, heeft het projectteam niet teruggevonden in de bestuurlijke stukken die naar de raad zijn verstuurd.

Het projectteam (onderzoeksteam, red.) heeft een exceloverzicht ontvangen waarin toe te rekenen kosten zijn gespecificeerd. Hiermee wordt vastgesteld dat er een schriftelijke onderbouwing van het marktgeld aanwezig is. De kosten wordt toegerekend volgens de regelgeving. Voor een klein aantal posten ontbreken echter toelichtende teksten over de grondslagen van de berekening. Zo blijkt uit de onderbouwing dat een belangrijk deel van de toegerekende kosten binnen het marktgeld de personeelslasten zijn. Ondanks het gedetailleerde exceloverzicht zijn de grondslagen waarom voor bepaalde berekeningen en waarom voor de toerekening daarvan aan het marktgeld is gekozen, niet teruggevonden in toelichtende documenten (.....)


Links:

https://denhaag.raadsinformatie.nl/document/5426086/1/RIS297197_bijlage_Onderzoek_Tarieven_Haagse_Markt

https://denhaag.raadsinformatie.nl/modules/13/Overige%20bestuurlijke%20stukken/397575


Link hoor

tekst: Marx Warmerdam

Geen opmerkingen:

Een reactie posten

Hartelijk dank voor uw reactie, de redactie zal uw bericht lezen en mogelijk plaatsen op het blog. Anonieme reacties worden niet geplaatst.